banner

慢骂,赵相贯高等说敖请杀之,敖曰:“吾先人亡国,赖高祖得复国,秋毫皆高祖力也。”是时高祖尚在,乃已称高祖。古人追叙前事,文法往往如此,疏节阔目,文义自明,固不如后人之密也。

  581 [清]顾炎武/著,[清]黄汝成/集释《日知录集释》,上海古籍出版社,1985年,第1766-1769页。

tips

  582 汪受宽:《谥法研究》,上海古籍出版社,1995年,第20-21页。

  583 [清]凌廷堪《好恶说》,《校礼堂文集》,《皇清经解》卷七百九十七。

  584 [法]涂尔干:《宗教生活的基本形式》(Les Formes Elémentaires de la Vie Rel以木铎徇于路。’杜注:‘遒人,行人之官也。木铎,木舌金铃。询于路,求歌谣之言。’伪《胤征》本此。《王制》:‘命太师陈诗以观民风。’《公羊》何注:‘五谷毕入,民皆居宅,从十月尽正月止,男女相从而歌,饥者歌其食,劳者歌其事。男年六十女年五十无子者,官衣食之,使之民间求诗,乡移于邑,邑移于国,国以闻于天子,故王者不出户牖,尽知天下。’”

1213 马银琴:《上博简〈诗论〉与〈诗序〉诗说异同比较——兼论〈诗序〉与〈诗论〉的渊源关系》,《简帛研究2002,2003》,广西师范大学出版社,2005年,第102-103页。

1214 王志:《上博简〈孔子诗论〉与汉儒所传周代采诗说》,《九州学林》988年。

刘师培:《群经大义相通论》,《刘申叔遗书》,影印民国廿五年本,江苏古籍出版社,1997年。

刘师培:《春秋左传答问》,《刘申叔遗书》,影印民国廿五年本,江苏古籍出版社,1997年。

刘师培:《古书疑义举例补》,《中国现代学术经典·黄侃、刘师培卷》,河北教育出版社,1996年。

刘广明:《宗法中国》,上海三联书店,1993年。

罗继祖:《枫窗睉语》,中华书局,1984年。

吕思勉:《吕思勉读史札记》,上海古籍出版社,2005年。

吕思勉:《先秦史》,上海古籍出版社,2005年。

吕文郁:《周代的采邑制度》,社会科学文献出版社,2006年