banner

写,并没有多着多少笔墨。倒是《左传》在《春秋》一书的基础上,在下面几件事情上大写了一笔,以此来反映鲁隐公的为人:

1.承位问题。

tips

原来,鲁隐公是鲁惠公的一个庶子。根据周王朝的宗法制度,只有嫡长子才有承位的权力。但是,鲁惠公死时,其嫡子却年岁尚小,隐公抓住这个机会,坐上鲁国国王的宝座。这就为以后鲁桓公长大后杀死鲁隐公、争夺国主之位埋下了一个不祥的伏笔。

2. “观鱼”问题。

据《左传》记载,鲁隐公在位期间,对国事似乎不太在意,倒是对自己的生活享受不肯有丝毫的放松。 “隐公观鱼”就是一个典型事例。

公元前718年春天,鲁隐公想离开国都,到一个在鲁国边境上的棠地去观赏渔《春秋繁露·暖燠常多》,董仲舒说的是:

禹水汤旱,非常经也,适遭世气之变而阴阳失平,尧视民如子,民视尧如父母,《尚书》曰:“二十有八载,放勋乃殂落,百姓如丧考妣,四海之内,阏密八音三年。”三年阳气厌于阴,阴气大兴,此禹所以有水名也。桀,天下之残贼也,汤,天下之盛德也,天下除残贼而得盛德大善者,再是重阳也,故汤有旱之名,皆适遭之变,非禹汤之过,毋以适遭之变,疑平生之常,则所守不失,则正道益明。

这段是说:商汤时期的大旱只是特殊情况罢了,与此相同的还有大禹时代的洪水,都是起因于世道变化而产生的阴阳失调。话说尧圣人当领导的时候,把人民群众当成儿女一样,人民群众也把尧当成父母一样。《尚书》19) 。”周衰,天子微弱,诸侯力政 (20) ,大夫专国,士专邑 (21) ,不能行度制法文之礼 (22) ,诸侯背叛,莫修贡聘,奉献天子 (23) 。臣弑其君,子弑其父,孽杀其宗 (24) ,不能统理,更相伐锉以广地 (25) ,以强相胁,不能制属。强奄弱 (26) ,众暴寡 (27) ,富使贫,并兼无已。臣下上僭 (28) ,不能禁止。日为之食,星霣如雨 (29) ,雨螽 (30) ,沙鹿崩 (31) ;夏大雨水,冬大雨雪;霣石于宋五 (32) ,六鹢退飞 (33) ;霣霜不杀草,李梅实 (34) ;正月不雨,至于秋七月;地震,梁山崩 (35) ,壅河,三日不流;昼晦 (36) ,彗星见