banner

报了赵氏被灭的仇。

随后,景公让赵武继承赵氏的宗祀,把当年夺走的田产和封邑都还给了他。赵氏从此复兴。

tips

又过了几年,赵武行弱冠礼以后,程婴把众人召来,说明当年跟公孙杵臼的约定,如今他的任务已经完成,要去地下陪公孙杵臼了。说完他便自杀身亡,全了自己的忠义之名。

赵氏从此世世代代祭祀程婴与公孙杵臼,香火不绝。

不过,不管程婴还是公孙杵臼,又或者屠岸贾,很可能都是不存在的人。历史早已经被改得面目全非,“赵氏孤儿”的真相只能永远湮没在历史尘埃之中了……

唯一能肯定的就是,赵武继承赵氏宗祀以后,吸取了自己家族过去的教训,开始低调做人,努力维持跟其他公卿家族的平衡关系。这使得赵以二百四十二年者,取法十二公,天数备,足著治法式,又因周道始坏绝于惠隐之际。

二年:公会戎于潜。注:所传闻之世,外离会不书,书内离会者,《春秋》王鲁,明当先自详正,躬自厚而薄责于人,故略外也。

桓二年,传:所见异辞,所闻异辞,所传闻异辞。注:复发传者,益师以臣见恩,此以君见恩嫌义异也。所见之世,臣子恩其君父尤厚,故多微词,是也。所闻之世,恩王父少杀,故立炀宫不日,武宫日,是也。所传闻之世,恩高祖曾祖又少杀,故子赤卒不日,子般卒日,是也。〔按:哀十四年传注并同。〕

五年:齐侯郑伯如纪。传:外相如不书;书,离不言会也。注:《春秋》始录内小恶,书内离会,略外小恶,不书外离会。至所闻只需三步。第一,拉关系套近乎,冀国曾经侵略虞国,是晋伸出援手,重创了冀国;第二,送礼物,送上千里良驹和无价美玉;第三,统一战线、离间对手,痛斥虢国对邻国的非分企图,晋国和虞国应联合起来打破虢国的封锁,维护地区的和平稳定。

这三步招招打在虞国国君的心坎上,但还是要问问底下臣子的意见:“诸位对联合晋国打虞国有什么意见?”

“臣宫之奇有意见……”

“你滚!”

“好哒!”

“要是都没意见,那这事就这么定了哈!”

正如荀息所料,虞国国君不采纳意见,宫之奇受挫后也不再劝。两国合力讨伐虢国,攻下了虢国的下阳。这次晋献公故意让出大部分战利品,让虞国尝到借道给晋的甜头,为下一